Regulamin promocji kodów rabatowych

REGULAMIN PROMOCJI KODÓW RABATOWYCH

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykorzystania kodów rabatowych.
 2. Promocja organizowana jest przez Organizatora w Sklepie internetowym www.barwnyzakatek.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu www.barwnyzakatek.pl oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.
 2. PROMOCJA – promocja kodów rabatowych organizowana przez Organizatora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. SKLEP – sklep internetowy www.barwnyzakatek.pl, którego właścicielem jest Organizator.
 4. ORGANIZATOR – Zbigniew Gdowicz wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ATLANA STUDIO ZBIGNIEW GDOWICZ wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Piękna 25, 44-240 Żory, NIP: 6511615823, REGON: 382233283, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@barwnyzakatek.pl, numer telefonu: +48 736 025 209.
 5. UCZESTNIK – klient Sklepu korzystający z Kodu Rabatowego i biorący udział w Promocji.
 6. KOD RABATOWY – kod udostępniony przez Organizatora uprawniający Uczestnika do otrzymania zniżki procentowej na konkretny produkt lub na całe zamówienie składane w Sklepie.

§ 3

Warunki i okres promocji

 1. Promocja trwa od 15.03.2024 od godz. 00:00 do 16.05.2024 do godz. 00:00 włącznie.
 2. Promocja skierowana jest do klientów Sklepu i polega ona na bezpłatnym przekazaniu klientowi Kodu Rabatowego poprzez udostępnienie go na stronie Sklepu, w ulotce lub wiadomości mailowej przesłanej do Klienta.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, a Kody Rabatowe nie sumują się ze sobą.
 4. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z Kodu Rabatowego w trakcie trwania Promocji wyłącznie jeden raz.
 5. Kod Rabatowy jest aktywny od momentu jego przekazania Klientowi do momentu zakończenia Promocji.
 6. W celu skorzystania z Kodu Rabatowego należy, w okresie wskazanym w pkt 1 niniejszego paragrafu:
  1. złożyć zamówienie w Sklepie i zawrzeć umowę sprzedaży z Organizatorem,
  2. wpisać w formularzu zamówienia Kod Rabatowy przekazany lub udostępniony przez Organizatora.
 7. Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 6 niniejszego paragrafu, wartość zamawianych przez Klienta w Sklepie produktów ulega obniżeniu o wskazaną w Kodzie Rabatowym wartość procentową.
 8. Uczestnik zobowiązuje się̨ do przestrzegania określonych w niniejszym Regulaminie warunków. Podmiot niespełniający lub naruszający warunki określone w niniejszym Regulaminie nie może skorzystać z Promocji.
 9. Kody Rabatowe mają charakter nieprzenoszalny i nie podlegają wypłacie w pieniądzu, wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy ani zwrotowi.

§ 4

Reklamacje i przetwarzanie danych

 1. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się̨ zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności Sklepu, dostępnej na stronie Polityka prywatności
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Uczestnik może składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@barwnyzakatek.pl
 3. Reklamacje i zwroty produktów zakupionych z użyciem Kodu Rabatowego rozpatrywane są według zasad określonych w regulaminie sklepu dostępnego pod adresem: Regulamin

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest na stronie Regulamin promocji kodów rabatowych i obowiązuje od dnia 15.03.2024 r.
 2. Naruszenie przez Uczestnika jakiegokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w Promocji, upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Promocji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w zakresie w jakim nie umniejsza to praw Uczestników będących konsumentami. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą ogłoszenia ich na stronie internetowej barwnyzakatek.pl, chyba że w ogłoszeniu o Promocji poczynione zostało odmienne zastrzeżenie.